PROMOCIJA IZDANJA FAKULTETA UMETNOSTI NA “BARFT”

U okviru naučnog skupa “Balkan Art Foruma 2015”, promocija izdanja Fakulteta umetnosti u Nišu održaće se u subotu, 10. oktobra, sa početkom u 13h na Fakultet umetnosti u Nišu u sali br. 6. Na promociji će biti predstavljen Zbornik radova sa naučnog skupa BARTF 2014 – “Umetnost i kultura danas: Duh vremena i problemi interpretacije”, monografija Danijele Zdravić Mihailović – “Fenomen reprize u sonatnom obliku – prvi stavovi gudačkih kvarteta Franca Jozefa Hajdna” i monografija Sonje Cvetković – “Muzička praksa u Nišu od kraja 19. veka do početka Drugog svetskog rata – ideološki, kulturni i umetnički kontekst”. Na promociji o Zborniku će govoriti urednici izdanja mr Danijela Stojanović i mr Danijela Zdravić Mihailović. O monografiji Danijele Zdravić Mihailović govore prof. dr Sonja Marinković i dr Ivana Medić dok će monografiju dr Sonje Cvetković predstaviti prof. dr Sonja Marinković i prof. dr Slobodan Kodela.

Zbornik radova sa naučnog skupa “BARTF 2014”:

“Umetnost i kultura danas: Duh vremena i problemi interpretacije”

U Zborniku “Balkan Art Forum 2014, Umetnost i kultura danas: duh vremena i problemi interpretacije” objavlјeni su radovi prezentovani na Drugom nacionalnom naučnom skupu sa međunarodnim učešćem, koji je održan na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Nišu 10. i 11. oktobra 2014. godine.

Pored štampanog izdanja, Zbornik je objavlјen i u elektronskoj formi. Štampano izdanje Zbornika sadrži i prateći CD sa kratkim filmom prof. dr Dimitrija Bužarovskog “Muzička pitanja: tamo gde se teorija i prksa susreću (estetički performans), prezentacijom stvaralačkog opusa primenjenog umetnika dr Laure Dimitrove (Bugarska) “Simvolikata na postmodernя ornemant” i kompozitora prof. mr Smilјane Vlajić.

Pored objavlјenih plenarih predavanja koja su održali prof. dr Sreten Petrović, prof. dr Sonja Marinković, prof. mr Aleksandar Serdar i prof. dr Dimitrije Bužarovski (Republika Makedonija), Zbornik sardži i šest poglavlјa koja predstavlјaju različite tematske oblasti (Muzikološka istraživanja, Teorija i analiza, Psihološka istraživanja umetnosti, Pedagoška istraživanja, Umetnost u društvu i Vizuelne umetnosti).

Danijela Zdravić Mihailović
“Fenomen reprize u sonatnom obliku – prvi stavovi gudačkih kvarteta Franca Jozefa Hajdna”

Monografija je namenjena prvenstveno učenicima i studentima koji se profesionalno bave muzikom, ali i široj čitalačkoj publici zainteresovanoj za upoznavanje Hajdnovog opusa. Izmene reprize sagledane su kroz prizmu celovitog sonatnog oblika na osnovu dinamike izmena (od najjednostavnijih, tipičnih, do onih koje značajnije menjaju sliku klasičnog sonatnog oblika). U odnosu na uobičajeni pristup analizi sonatnog oblika, studija Danijele Zdravić Mihailović u fokus istraživanja stavlja nesvakidašnji problem – status reprize – sa ciljem da pokaže da je neadekvatan analitički pristup koji je deklariše kao ‘pravilnu’ ili ‘nepravilnu’, već da je neophodno ovom pitanju pristupiti imajući u vidu s jedne strane, stilske karakteristike, a s druge strane, konstruktivne elemente sonatnog oblika.

Sonja Cvetković
“Muzička praksa u Nišu od kraja 19. veka do početka Drugog svetskog rata – ideološki, kulturni i umetnički kontekst”

Monografija dr Sonje Cvetković “Muzička praksa u Nišu od kraja 19. veka do početka Drugog svetskog rata – ideološki, kulturni i umetnički kontekst” je rezultat obimnih istraživanja koja činjeničnim fondom značajno obogaćuju dosadašnja saznanja o muzičkom životu Niša. Za srpsku muzičku istoriografiju ovakva istraživanja imaju ogroman značaj jer je do sada istorija srpske muzike uglavnom pisana kao istorija muzičkog života Beograda. Podjednaku vrednost ima i metodološki doprinos, jer je način na koji je materijal kontekstualizovan i problematizovan omogućio novo razumevanje razvojnih tokova srpske muzike 19. i prve polovine 20. veka. Kulturološki pristup slično orijentisanih istraživanja nalazi se u žiži interesovanja humanistike u evropskom naučnom prostoru, dobijajući pritom specifičnu eksplikaciju u muzikologiji, kako na teorijskom, tako i na aplikativnom planu. Upravo taj – nedovoljno pokriveni – teorijski prostor obuhvata ova monografija: njen sadržaj uključuje šire, načelno, sagledavanje odabrane teme, kao i konkretne pristupe različitim aspektima muzičke prakse u dijahronijski osmišljenoj perspektivi.