UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA “NIKOLA TESLA”

UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA “NIKOLA TESLA”

Upravnik: Zoran B. Živković
Adresa: Kej Mike Paligorića 2a, 18000 Niš
Telefon: 018 523 421
Email: info-ubn@ni.ac.rs
Website: www.ubnt.ni.ac.rs

 

 

 

 

Univerzitetska biblioteka “Nikola Tesla” u Nišu je naučna biblioteka, čiji fond pokriva potrebe svih studijskih grupa Univerziteta u Nišu. Osnovana je 18. maja 1967. godine, a od 1978. godine nosi ime Nikole Tesle. Tokom godina, od klasične biblioteke prerasla je u najznačajniji i najmoderniji informaciono-dokumentacioni centar ovog dela Srbije. Centralna je biblioteka Univerziteta u Nišu i deo je srpske uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka COBIB.SR. Mada je prevashodno namenjena studentima i istraživačima, Biblioteka je otvorena i za sve ostale građane. Biblioteka svojim korisnicama, pored pozajmice bibliotečkog materijala, pruža sve potrebne informacije, kao i usluge bibliografskog pretraživanja, međubibliotečke pozajmice i obrazovanja korisnika. Korisnicima je na raspolaganju i preko 100 mesta za rad u četiri klasične i jednoj internet čitaonici. Biblioteka se nalazi u južnom krilu zgrade Univerziteta u Nišu. Otvorena je svakog radnog dana od 07:30 do 19:30, a u julu i avgustu od 07:30 do 14:30 časova.

ORGANIZACIJA BIBLIOTEKE

  • Odeljenje nabavke i obrade monografskih publikacija
  • Odeljenje nabavke i obrade serijskih publikacija
  • Informativno-pozajmno odeljenje
  • Odeljenje razvoja
  • Opšta služba

 

ISTORIJAT (PDF)

 

 

FOND

Biblioteka poseduje blizu 96.000 knjiga i 1.400 naslova časopisa iz svih naučnih oblasti u 80.000 svezaka. Posebno je značajna velika zbirka domaće i strane priručne literature, magistarskih i doktorskih teza odbranjenih na Univerzitetu u Nišu (u štampanoj i elektronskoj formi), kao i zbirka vrednih legata istaknutih ljudi ovoga kraja. Biblioteka ima i zbirku elektronskih izvora, kao i zbirku neknjižne građe. Preko servisa KoBSON, Biblioteka ima pristup do 35.000 naslova inostranih naučnih časopisa u punom tekstu i 90.000 elektronskih knjiga, kao i do nekoliko indeksnih baza. Biblioteka od 2004. godine radi i na digitalizaciji dela svog fonda. Najpre je počela sa digitalizacijom građe o Nikoli Tesli, a danas ima veliki broj digitalizovanih publikacija, podeljenih u više edicija. Formirala je i održava Digitalni repozitorijum Univerziteta u Nišu. Deo ovog digitalnog arhiva su i E-teze.

 

OSTALE AKTIVNOSTI

 

Projekti
Biblioteka je učesnik mnogih domaćih i inostranih projekata, od kojih su najznačajnija dva međunarodna Tempus projekta, „Izgradnja koopertaivne mreže akademskih biblioteka u Srbiji“ (2002-2004.) i „Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana“ (2010-2013.)

 

Izdavačka delatnost
Biblioteka izdaje publikacije samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama i pojedincima, u okviru tri izdavačke celine. Prve dve su u digitalnom obliku. Biblioteka Bibliografije obuhvata bibliografije radova nastavnika i saradnika Univerziteta u Nišu, bibliografije članaka iz časopisa i kataloge. Biblioteka Monografije objavljuje knjige koje su sadržajem vezane za Nikolu Teslu, grad Niš ili bibliotečku delatnost. Biblioteka Biografije objavljuje biografije istaknutih naučnih radnika ovog kraja.

 

Izložbe
Stalne postavke tematskih izložbi priređuju se jednom godišnje u holu Biblioteke, dok je Galerija Biblioteke prostor namenjen organizovanju autorskih izložbi, pretežno mladih akademskih umetnika.

 

Saradnja
Biblioteka aktivno sarađuje sa velikim brojem domaćih i inostranih institucija kulture, obrazovanja i nauke, kao i sa nevladinim organizacijama, privrednim subjektima i pojedincima. Bila je partner i učesnik nekoliko značajnih međunarodnih projekata.

 

Obrazovanje korisnika
Radnici Biblioteke pomažukorisnicima da nauče da samostalno pretražuje kataloge i referensnu literaturu. Biblioteka organizuje i grupne posete studenata i učenika radi njihovog upoznavanja sa načinom rada i bibliotečkim uslugama, kao i prezentacije na fakultetima i u srednjim školama.